Dostęp oraz korzystanie ze strony www.adhelp.pl podlega odpowiednim przepisom, zastrzeżeniom i warunkom przedstawionym poniżej. Użytkownik łącząc się z Witryną i chcąc ją przeglądać, akceptuje je bez zastrzeżeń.

 1. Spółka AdHelp Sp. z o.o., zwana w dalszej części „Spółką”, będąca właścicielem serwisu internetowego http://www.adhelp.pl, zwanego w dalszej części „Serwisu” oświadcza, że materiały zawarte w Serwisie są własnością intelektualną „Spółki” i chronione są prawem autorskim. Ich wykorzystywanie, w tym m.in. powielanie i kopiowanie, możliwe są tylko po uzyskaniu zgody od właściciela Serwisu.
 2. Spółka przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników Serwisu poprzez formularz kontaktowy, tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisui w celu realizowania funkcji Serwisu, jaką jest opracowywanie odpowiedzi na zapytania ofertowe. Dane przechowywane są w bazie danych Spółki, która zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ich ochronę przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
 3. Użytkownik, korzystając z formularza kontaktowego, pozostawia dane dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
 4. Użytkownik może w każdej chwili domagać się dostępu, poprawienia, zmiany przekazania danych oraz na mocy pisemnego oświadczenia zażądać zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Spółka zobowiązuje się do zapewnienia danym poufności tak, aby dane nie zostały przechwycone przez osoby niepożądane, szczególnie te podane przez formularz kontaktowy.
 6. Spółka wykorzystuje pliki typu Cookie w celu ułatwienia korzystania użytkownikom z serwisu internetowego. Korzystanie z techniki „cookies” nie umożliwia pobierania żadnych danych użytkowników.
 7. Spółka gromadzi dane przy użyciu systemów: Google Analytics oraz Google AdWords. Dotyczą one ruchu użytkowników na stronie www.adhelp.pl. Poza tymi sytuacjami Spółka nie udostępnia stronom trzecim danych dotyczących użytkowników wyżej wymienionego Serwisu i przez nich podanych.
 8. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera (takie jak: adres IP czy domena) wykorzystywane są jedynie do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych oraz do administracji serwerem.
 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Serwisu niewłaściwie z jego przeznaczeniem.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.
 11. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro[at]adhelp.pl.