Definicje

 1. „AdHelp” – właściciel serwisu www.adhelp.pl, spółka AdHelp działająca w ramach Grupy Brandoo sp. z o. o., sp.k. mieszcząca się przy ul. Więckowskiego 1b/7, 70-411 Szczecin, mail: biuro@adhelp.pl tel. +48 694 207 365
 2. „Serwis” – serwis internetowy wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które podobnie jak mini prezentacje znajdujące się w obrębie strony (wykonane w technologii Marcromedia Flash lub DHTML) – stanowią integralną część całego serwisu umieszczonego pod adresem www.adhelp.pl.
 3. „Użytkownik” – osoba przeglądająca zawartość Serwisu.
 4. „Usługa” – prowadzenie i udostępnianie serwisu internetowego www.adhelp.pl.
 5. „Regulamin” – regulamin korzystania z serwisu www.adhelp.pl.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usługi przez spółkę AdHelp.
 2. Budowa niniejszej witryny spełnia warunki standardów technicznych ustanowionych przez konsorcjum W3C.
 3. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne pomimo naszych starań. Biorąc powyższe pod uwagę, AdHelp nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie.
 4. Zawartość niniejszej strony jest jedynie ogólną prezentacją firmy oraz świadczonych usług i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. AdHelp nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych.
 5. AdHelp nie odpowiada również za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. AdHelp nie ponosi również odpowiedzialności za żadną z ww. stron, jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.
 6. Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie AdHelp, są wynikiem naszego działania w dobrej wierze a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, iż AdHelp dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości – AdHelp zastrzega, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez AdHelp.
 7. Prezentowane zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
 8. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu, a także obowiązującego w Polsce prawa.

Prawo autorskie i znaki towarowe

 1. Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
 2. Dozwolone jest kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każde inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.
 3. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz: AdHelp Wszelkie prawa zastrzeżone.
 4. Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody AdHelp.
 5. Niezaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 6. Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.
 7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania.
 8. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.

Dane osobowe

Zasady dotyczące przechowywania i zarządzania danymi osobowymi oraz informacjami poufnymi zostały określone w Polityce prywatności www.adhelp.pl/polityka-prywatnosci/, stanowiącej integralną część Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Jakiekolwiek reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu można zgłaszać na adres korespondencyjny AdHelp.
 2. Wszelkie zastrzeżenia, co do działania Serwisu oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez formularz kontaktowy.
 3. AdHelp zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z Serwisu i Regulaminu w każdej chwili. Nowy, aktualny Regulamin będzie obowiązywał od chwili jego opublikowania w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na wprowadzenie i powiadomienie o każdej wprowadzonej zmianie.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.09.2012 r.